Wszechnica

 Cele wszechnicy:

– integracja środowiska eksploatatorów polskich wokół głównych problemów rozwoju gospodarczego wspomaganego praktyką i teorią eksploatacji;
– przypomnienie standardów dobrej praktyki eksploatacyjnej;
– prezentacja i upowszechnienie najnowszych osiągnięć praktyki i nauki o eksploatacji:
– obiektów i systemów technicznych;
– techniki i technologii, odpowiednio do ich branżowych zastosowań, oraz;
– nieodnawialnych lokalnych zasobów naturalnych (jako istotnego czynnika ochrony środowiska w Polsce)
– systemowa analiza wybranych problemów regionalnego społeczno-gospodarczego rozwoju wg kryteriów racjonalnej eksploatacji technicznej infrastruktury miast i gmin
– promocja osiągnięć twórców nowych technologii eksploatacji i ich zastosowań w:
– przemyśle, budownictwie, rolnictwie i w transporcie, oraz
– gospodarce komunalnej, ochronie mienia, zdrowia i życia
– upowszechnienie podstaw i zasad zarządzania ryzykiem w wielkich systemach technicznych wykorzystywanych w:
– przemyśle, transporcie, komunikacji, telekomunikacji,
– w systemach zbiorowego zaopatrzenia
– popularyzacja nauki o eksploatacji.

  Uczestnicy wszechnicy:

– studenci wyższych lat studiów, inżynierowie, menedżerowie poszukujący wiedzy i wskazówek w zakresie zagadnień ogólno-technicznych a także
– osoby pragnące rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

  Programy autorskie wszechnicy eksploatacyjnej:

WE-11
Eugeniusz Olearczuk
Audytowanie eksploatacji budynku

więcej… [PDF 496kB]

WE-10
Eugeniusz Olearczuk
Przygotowanie i działalność inżyniera organizatora/eksploatatora

więcej… [PDF 70kB]

WE-9
Łukasz Kowalski, PBSG
Zarządzanie ryzykiem

więcej… [PDF 320kB]

WE-8
dr hab. inż. Sławczo Denczew
Koncepcja audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji

więcej… [PDF 226kB]

WE-7
Eugeniusz Olearczuk
Metody określania trwałości technicznej budynku

więcej… [PDF 95kB]

WE-6
Eugeniusz Olearczuk
Audyt eksploatacyjny przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania ryzykiem i kosztami jego działalności

więcej… [PDF 173kB]

Archiwum Wszechnicy

Informacje o autorze…[PDF 66kB]

Charakterystyka programów autorskich:
– programy autorskie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego,
– za treść programu autorskiego odpowiedzialny jest autor programu

Forma uczestnictwa we wszechnicy „Nauki o eksploatacji” – otwarta.
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne dyplomy, certyfikaty lub zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach.

Reklamy