Oferty firm akredytowanych

WEKTORY GOSPODARKI REGIONALNEJ

Nasz adres: 01-793 Warszawa 86
skr. poczt.89
ul. Rydygiera 8
Tel: (0-22) 866-22-98,
lub 866-22-97,
lub (GSM) 0-609-607-111
Fax: (0-22) 669-67-28
E-mail: jagra@wektory.edu.pl
WWW: www.wektory.edu.pl

Nowe zasady eksploatacji Technicznej Infrastruktury Gminy – TIG jednostki samorządu terytorialnego:

Na przykładzie zadania własnego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Wśród, ujętych prawem, zadań własnych gminy (tu: jednostki samorządu terytorialnego) jest zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W zakresie technicznym zadanie to gmina powierza przedsiębiorstwu o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r [Dz.U. 72, poz. 747].
Do zadań tego przedsiębiorstwa należy: ciągła dostawa wody do picia i niezawodny odbiór i oczyszczenie ścieków, zarząd eksploatacyjny powierzonych obiektów technicznej infrastruktury gminy, programowanie i projektowanie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście i w gminie oraz projektowanie taryf stwarzających ekonomiczne podstawy dla realizacji tych celów.

W celu ograniczenia ryzyka przerwania dostaw świadczonych usług przedsiębiorstwo to rejestruje zdarzenia techniczne i ekonomiczne, planuje: koszty eksploatacji i nakłady na rozwój systemu oraz prognozuje sprzedaż usług dostawy wody i odbioru ścieków z uwzględnieniem stanu lokalnej koniunktury.

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia odnoszą się do całego lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia i projektowane są na podstawie planowanych niezbędnych przychodów, w tym: planowanych kosztów eksploatacji systemu, planowanych (w roku) nakładów na jego rozwój, planu amortyzacji oraz prognozowanej sprzedaży dostarczanych usług – odpowiednio do każdej z wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców.
Projekt taryfy jest weryfikowany przez zespół powołany przez Burmistrza – w zakresie, o którym mówi prawo, oraz jest przedmiotem dyskusji i uchwały rady miasta i gminy w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy na okres kolejnych 12 miesięcy.

Podstawą cen uczciwych ujętych projektowaną taryfą są wielkości planowane kosztów eksploatacji wolne od kosztów technicznie nieuzasadnionych oraz nakłady na rozwój systemu dostosowane do potrzeb poprawy dostępności usług zbiorowego zaopatrzenia oraz ich jakości.

Planowane koszty eksploatacji systemu i nakłady na rozwój wolne są od kosztów technicznie nieuzasadnionych na podstawie wniosków płynących z audytu systemu eksploatacji

Reklamy