Certyfikacja

Certyfikowanie:
Certyfikacja personelu jest jednym ze sposobów realizacji celu statutowego PNTTE – rozwijania i propagowania wiedzy i osiągnięć praktycznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, budynków i budowli, w obszarze techniki, organizacji i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska
Cel ten najpełniej mogą wesprzeć i wzbogacić osoby szczebla kierowniczego aktywne zawodowo w różnych obszarach przemysłu, rolnictwa, budownictwa i innych. Ich kompetencje powinna potwierdzać niezależna jednostka certyfikacyjna, jaką może być PNTTE, grupująca w swoich Komisjach Regionalnych i Problemowych, a także w jednostkach akredytowanych, duży potencjał naukowy, edukacyjny i organizacyjny.

Wdrożenie idei starannego kształtowania i niezależnego potwierdzania kompetencji personelu będzie prowadzić do tego, iż łączna eksploatacja różnych obiektów danego przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego czy usługowego, będzie racjonalna, a ryzyko i koszty eksploatacji będą sprowadzone do akceptowanego, kontrolowanego poziomu [1].

Zadaniem PNTTE na najbliższe lata będzie więc dążenie do uznania, na szczeblu krajowym i we współpracy z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (EFNMS, której członkiem jest Towarzystwo) – na szczeblu europejskim, do uznania Towarzystwa za kompetentną i wiarygodną w prowadzeniu systemu certyfikacji personelu zgodnie z normami certyfikacyjnymi [2].

Zasady organizacji i działalności certyfikacyjnej:
System certyfikacyjny PNTTE jest dostępny dla wszystkich podmiotów eksploatacji posiadających kwalifikacje eksploatacyjne lub odpowiedni, dobrze oceniany, staż na stanowisku pracy związanym z eksploatacją obiektów technicznych. Organizacja działalności certyfikacyjnej jest oparta o struktury funkcjonalne PNTTE, a przebieg tej działalności o procedury wymagane przez normy certyfikacyjne (EN 45013). W systemie obowiązuje zasada rozdzielności odpowiedzialności za poszczególne fazy działań i za stosowalność procedur dotyczących:

a) badań kompetencji, które powierza się Zakładowi Badań Kompetencji,
b) udzielania certyfikatów kompetencji i nadzorowania działalności osób którym udzielono takiego certyfikatu, które powierza się Radzie Zarządzającej.

Główną fazą cyklu certyfikowania kompetencji jest badanie kompetencji wnioskodawcy. Badanie takie jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez PNTTE z wnioskodawcą lub z jego pracodawcą. Badanie jest odpłatne w części udzielania i w części odnawiania certyfikatu kompetencji eksploatacyjnych. Działalność certyfikacyjna PNTTE jest poddawana audytom wewnętrznym i przeglądom dotyczącym spełnienia wymagań norm certyfikacyjnych PN-EN, a także okresowym audytom prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA.

Polityka certyfikowania kompetencji (projekt):
Duże znaczenie i ważna rola podmiotów eksploatacji we wszystkich przejawach życia społecznego i gospodarczego, wymaga od tych podmiotów nie tylko wiedzy, umiejętności i doświadczenia ale też kompetencji – weryfikowanych i nadzorowanych przez niezależną organizację jaka jest PNTTE.

Kompetencje to dotyczą:
– rozpoznawania, dokumentowania i interpretowania zdarzeń eksploatacyjnych, w szczególności zagrażających ludziom i środowisku,
– wykrywania patologii eksploatacyjnych,
– podejmowania racjonalnych decyzji eksploatacyjnych, też w warunkach kryzysowych,
– zarządzania personelem, zasobami i kosztami eksploatacji obiektów i systemów technicznych.

PNTTE w porozumieniu z organizacjami bliskoimiennymi i Europejską Federacją Narodo-wych Towarzystw Eksploatacyjnych, ustanawia i aktualizuje co kilka lat:

– Polski Konsens Eksploatacyjny,
– Standardy Eksploatacyjne PNTTE,
– Profile Kompetencji Eksploatacyjnych Pracowników Inżynieryjno-Technicznych.

Na bazie tych ustaleń i zgodnie z kryteriami dotyczącymi jednostek certyfikujących personel (PN-EN 45013: ,,Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel”. Zastępująca ją norma EN ISO/EC 17024:2003), PNTTE rozwija i umacnia system certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych adresując jego oferty do środowisk gospodarczych i samorządowych. Certyfikat kompetencji jest dokumentem wykazującym, iż wymieniona z nazwiska osoba jest kompetentna do wykonywania określonych usług w zakresie inżynierii eksploatacji.

Zapewnienie niezależność procesu certyfikacji, następuje przez rozdział zadań certyfikacyjnych. Powierza się je w części inspiracyjnej Radzie Zarządzającej – a w części ocenowej Zakładowi (Zakładom) Ocen Kompetencji. Uznanie PNTTE na szczeblu krajowym za kompetentną i wiarygodną w prowadzeniu certyfikacji personelu uzależnia się od decyzji jednostki akredytacyjnej, np. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Polityka certyfikowania kompetencji (projekt):
Duże znaczenie i ważna rola podmiotów eksploatacji we wszystkich przejawach życia społecznego i gospodarczego, wymaga od tych podmiotów nie tylko wiedzy, umiejętności i doświadczenia ale też kompetencji – weryfikowanych i nadzorowanych przez niezależną organizację jaka jest PNTTE.

Kompetencje to dotyczą:
– rozpoznawania, dokumentowania i interpretowania zdarzeń eksploatacyjnych, w szczególności zagrażających ludziom i środowisku,
– wykrywania patologii eksploatacyjnych,
– podejmowania racjonalnych decyzji eksploatacyjnych, też w warunkach kryzysowych,
– zarządzania personelem, zasobami i kosztami eksploatacji obiektów i systemów technicznych.

PNTTE w porozumieniu z organizacjami bliskoimiennymi i Europejską Federacją Narodo-wych Towarzystw Eksploatacyjnych, ustanawia i aktualizuje co kilka lat:
– Polski Konsens Eksploatacyjny,
– Standardy Eksploatacyjne PNTTE,
– Profile Kompetencji Eksploatacyjnych Pracowników Inżynieryjno-Technicznych.

Na bazie tych ustaleń i zgodnie z kryteriami dotyczącymi jednostek certyfikujących personel (PN-EN 45013: ,,Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel”. Zastępująca ją norma EN ISO/EC 17024:2003), PNTTE rozwija i umacnia system certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych adresując jego oferty do środowisk gospodarczych i samorządowych. Certyfikat kompetencji jest dokumentem wykazującym, iż wymieniona z nazwiska osoba jest kompetentna do wykonywania określonych usług w zakresie inżynierii eksploatacji.

Zapewnienie niezależność procesu certyfikacji, następuje przez rozdział zadań certyfikacyjnych. Powierza się je w części inspiracyjnej Radzie Zarządzającej – a w części ocenowej Zakładowi (Zakładom) Ocen Kompetencji. Uznanie PNTTE na szczeblu krajowym za kompetentną i wiarygodną w prowadzeniu certyfikacji personelu uzależnia się od decyzji jednostki akredytacyjnej, np. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Zasady organizacji i działalności certyfikacyjnej:
System certyfikacyjny PNTTE jest dostępny dla wszystkich podmiotów eksploatacji posiadających kwalifikacje eksploatacyjne lub odpowiedni, dobrze oceniany, staż na stanowisku pracy związanym z eksploatacją obiektów technicznych. Organizacja działalności certyfikacyjnej jest oparta o struktury funkcjonalne PNTTE, a przebieg tej działalności o procedury wymagane przez normy certyfikacyjne. Obowiązującą zasadę rozdzielności odpowiedzialności za poszczególne fazy działań i za stosowalność procedur wdrożono w ten sposób, iż:

a) formułowanie polityki certyfikacji odpowiednio do potrzeb rynku pracy lub wymagań organizacji zatrudniających personel inżynieryjno-techniczny, wpływanie na przebieg i prawidłowość certyfikacji oraz stronę finansową działalności powierza się Radzie Zarządzającej.
b) oceny kompetencji, udzielanie certyfikatów kompetencji i monitorowanie działalności osób którym udzielono takiego certyfikatu powierza się Zakładowi Badań Kompetencji

Główną fazą cyklu certyfikowania kompetencji jest ocena kompetencji wnioskodawcy. Ocena taki jest prowadzona na podstawie umowy zawartej przez PNTTE z wnioskodawcą lub z jego pracodawcą. Badanie jest odpłatne w części udzielania i w części odnawiania certyfikatu kompetencji eksploatacyjnych. Działalność certyfikacyjna PNTTE jest poddawana audytom wewnętrznym i przeglądom dotyczącym spełniania wymagań norm certyfikacji, a także okresowym audytom prowadzonym przez jednostkę akredytacyjną [3].

Sposób certyfikowania:
Podmioty eksploatacji zainteresowane certyfikatem kompetencji eksplotacyjnych (CKE) składają wniosek w siedzibie KAE wniosek o udzielenie CKE. Komisja po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kieruje wniosek do zarządu PNTTE z prośbą o podpisanie umowy z wnioskodawcą lub jego pracodawcą. Po podpisaniu umowy ZBE wyznacza audytorów, którzy podejmą badanie kompetencji na postawie dostarczonych dowodów lub w miejscu pracy wnioskodawcy. Badania kończy raport kompetencji przedstawiony Radzie Zarządzającej z wnioskiem o udzielenie CKE zainteresowanej osobie. Rada po sprawdzeniu prawidłowości postępowania wystawia certyfikat i przedstawia go do podpisu Prezesowi PNTTE. Następuje rejestracja CKE w Księdze Działalności i uroczyste wręczanie CKE wnioskodawcy.

Certyfikat podlega odnowieniu po 5 latach od daty wystawienia. Działalność i wyniki osób którym udzielono CKE oraz działalność RZ i ZBK są nadzorowane przez władze statutowe PNTTE.

Zbiór kryteriów kompetencji:
Kryteria kompetencji eksploatacyjnych są elementem programu certyfikacji uzgodnionego z organizacjami, które będą wymagały posiadania CKE od swego personelu inżynieryjno-technicznego. Mogą też być one konkretyzowane w poszczególnych przypadkach przy zawieraniu z wnioskodawcami umów na badania kompetencji.
Przykład Ramowego układ kryteriów kompetencji jest podany w tabl.1.

Tabl. 1. Ramowy układ kompetencji eksploatacyjnych personelu (przykład),

KRYTERIA TECHNICZNE
– wybór, zakup, lokalizacja, instalacja i zasilanie obiektów technicznych
– konserwowanie, diagnozowanie, naprawianie obiektów
– użytkowanie obiektów, ocena zagrażalności ludzi i środowiska w procesach eksploatacji
– ocena przydatności, niezawodności, obsługiwalności, trwałości obiektów
KRYTERIA ORGANIZACYJNE
– opracowywanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu eksploatacji
– szkolenie, kwalifikowanie i motywowanie personelu eksploatacji
– rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w miejscu pracy personelu eksploatacji
– ocena wykorzystania i wydajności personelu eksploatacji
KRYTERIA ZARZĄDCZE
– planowanie, kalkulowanie i przygotowywania usług eksploatacyjnych
– nadzorowanie, dokumentowanie i rozliczanie usług eksploatacyjnych
– analizowanie i oceny kosztów eksploatacji (w tym wykorzystania i ochrony środowiska)
– określanie cennika usług eksploatacyjnych
KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE
– posiadanie odpowiednich dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych; 5 lat praktyki
– posiadanie uprawnień i pełnomocnictw organizacji zajmujących się eksploatacją
– wdrażanie i stosowanie przepisów prawa i norm technicznych dotyczących eksploatacji
– posiadanie praw obywatelskich

Układ ten może być wykorzystany przy opracowywaniu, tzw. profili kompetencji eksploatacyjnych, np.:
– technologa eksploatacji, z rozbudową kryteriów technicznych,
– organizatora eksploatacji, z rozbudowa kryteriów organizacyjnych,
– zarządcy eksploatacji, z rozbudowa kryteriów zarządczych.

Możliwe jest też opracowywanie innych profili, np. rzeczoznawcy eksploatacji, audytora systemów eksploatacji, projektanta systemów eksploatacji.

Reklamy